Žiedinė sankryža – saugus ir apgalvotas pasirinkimas

2016 10 31

Komentuoja „Viaprojekto“ projektų vadovas Mindaugas Šeporaitis

ŽIEDINĖS SANKRYŽOS PASKIRTIS

Sankryžos tipas Balsiuose parinktas, atsižvelgiant į miesto plėtros poreikius ir siekiant užtikrinti saugų eismą visiems eismo dalyviams. Itin didelis eismo saugos lygis pasiekiamas, kai eismas organizuojamas viena eismo juosta. Pirmiausia tai tinka mažosioms ir labai mažoms žiedinėms sankryžoms. Bendras mažosios žiedinės sankryžos eismo intensyvumas iki 15 000 automobilių per parą užtikrina pakankamą pralaidumą ir eismo kokybę. Žiedinės sankryžos geometriniai parametrai ir pėsčiųjų bei dviratininkų eismo organizavimas suprojektuoti pagal Lietuvoje galiojančius norminius dokumentus ir geriausią Vakarų Europos šalių praktiką.

Žiedinės sankryžos išorinis ir vidinis diametrai bei eismo juostų pločiai parinkti, atsižvelgiant į transporto priemonių sudėtį ir intensyvumą, atlikus eismo intensyvumo tyrimus rytinio ir vakarinio piko metu. Žaliųjų Ežerų g. įvažiavimo į žiedą spindulys yra suprojektuotas ir įrengtas 14 metrų (reglamentuotas nuo 10 m iki 14 m), išvažiavimo iš žiedo spindulys suprojektuotas ir įrengtas 16 m (reglamentuotas nuo 12 m iki 16 m). Įvažiavimo ir išvažiavimo eismo juostų plotis suprojektuotas bei įrengtas atitinkamai 3,50 m ir 3,75 m (reglamentuotas 3,25-3,75 m ir 3,50-4,00 m). 

ŽIEDINĖS SANKRYŽOS SAUGUMAS

Eismo įvykių, kuriuose nukentėtų žmonės, žiedinėse sankryžose pasitaiko itin retai. Taip yra dėl to, kad:

1. Žiedinėje sankryžoje mažiau konfliktinių taškų, kuriuose kirstųsi skirtingų eismo dalyvių keliai. Pirmiausia čia nebūna eismo įvykius sukeliančios pavojingos kelio (gatvės) kirtimo ir posūkio į kairę situacijos. Į žiedinę sankryžą įvažiuojančios, žiedine važiuojamąja dalimi važiuojančios ir iš jos išvažiuojančios transporto priemonės važiuoja viena kryptimi.
2. Žiedinę sankryžą dėl vidinės salos paprastai galima nesunkiai atpažinti. Eismo pirmenybės reglamentavimas aiškiai suprantamas visiems eismo dalyviams, o iš vairuotojų reikalaujama tik paprastų sprendimų. Žiedinėse sankryžose ir jų jungiamuosiuose keliuose (gatvėse) yra palankios matomumo sąlygos.
3. Dėl eismo dalyvių nedidelių greičių ir nedidelių skirtumų tarp jų eismo įvykiai žiedinėse sankryžose nėra sunkūs. Žiedinėje sankryžoje važiuojama lėčiau nei kitose pagrindinių formų sankryžose su pagrindiniu keliu (gatve). Žiedinė sankryža prieš ją ir už jos esantiems ruožams turi greitį mažinantį poveikį.
4. Žiedinėse sankryžose pėstiesiems ir dviratininkams yra palankus nedidelis motorinių transporto priemonių greitis, pakankamai paprastos ir suvokiamos eismo sąlygos, taip pat trumpi kelio (gatvės) kirtimo takai.

ŽIEDINĖ SANKRYŽA DĖMESINGA PĖSTIESIAMS, DVIRATININKAMS IR VIEŠOJO TRANSPORTO KELEIVIAMS

Šiame projekte yra numatytas ir įrengtas Žaliųjų ežerų bei Visalaukio gatvių ruožo apšvietimas. Taip pat numatyta apšviesti rekonstruotus pėsčiųjų ir dviračių takus. Ties pėsčiųjų ir dviračių takų susikirtimo vietomis su važiuojamąja dalimi numatytas kryptinis apšvietimas – ryškiau apšviesta pėsčiųjų perėja. 

Suprojektuotos saugos salelės skirtos ne tik atskirti įvažą į ir išvažą iš žiedinės sankryžos, bet yra ir kelio (gatvės) kirtimo pagalbinė priemonė pėstiesiems ir dviratininkams.

Autobusų stotelės vietos parinktos pagal norminių dokumentų reikalavimus, atsižvelgiant į pėsčiųjų perėjų išdėstymą bei kitų eismo dalyvių judėjimą. Siekiant užtikrinti nepertraukiamą transporto priemonių judėjimą žiedine sankryža, autobusų stotelės įrengiamos su „įlankomis“, kitu atveju žiedinėje sankryžoje nuolat būtų spūstis.

Autobusų stotelė prieš žiedinę sankryžą suprojektuota 20 m iki pėsčiųjų perėjos tam, kad sustojęs autobusas neužstotų pėsčiųjų perėjos. Autobusų stotelė suprojektuota už žiedinės sankryžos ir pėsčiųjų perėjos su „įlanka“, siekiant nesumažinti pralaidumo išvažiuojantiems iš žiedo. 

Pėsčiųjų perėjos įrengiamos 5-8 m atitrauktos nuo žiedinės važiuojamosios dalies išorinio krašto. Toks atstumas suteikia galimybę lengvųjų automobilių vairuotojams įvažose praleisti žiedine važiuojamąja dalimi pirmumo teise važiuojančias transporto priemones, o pėstieji gali kirsti kelią (gatvę) už stovinčios transporto priemonės. Išvažoje toks atstumas padeda sumažinti spūstį žiedinėje važiuojamojoje dalyje ir kartu išvengti jos užblokavimo. 

ŽIEDINĖ SANKRYŽA PRITAIKYTA VIEŠAJAM IR STAMBESNIAM TRANSPORTUI

Žiedinėje sankryžoje būtina užtikrinti didžiagabaričių transporto priemonių pravažiuojamumą. Tuo tikslu žiedas skaidomas į žiedinę važiuojamąją dalį ir vidinį žiedą santykiu – maždaug 3:1. Vidinis žiedas mažo išorinio skersmens žiedinėje sankryžoje sukuria siauresnės žiedinės važiuojamosios dalies įspūdį, nesudarydamas greičio padidėjimo sąlygų. Esant poreikiui (didžiagabaritės transporto priemonės, avarijos atveju), transporto priemonės gali užvažiuoti ant vidinio žiedo.

Sankryžos geometriniai parametrai parinkti, atsižvelgiant į didžiausias galimas transporto priemones, kurios neviršija teisės aktais nustatytų gabaritų. Taigi, projektuojant sankryžą buvo atsižvelgta į važiuojančius prailgintus maršrutinius autobusus. Didelėms (ilgoms) transporto priemonėms ilgiau (lėčiau) užtrunka pervažiuoti žiedinę sankryžą, tačiau lėtas greitis sankryžoje suteikia privalumų pėstiesiems (lengviau pereiti gatvę) bei kitiems vairuotojams, kurie nori įvažiuoti į žiedinę sankryžą iš mažesnio eismo intensyvumo atšakos.

Žiedinėje sankryžoje važiuojamosios dalies kraštai įrėminti ilgaamžiais granito bordiūrais. Didelių gabaritų transporto priemonės, pervažiuodamos žiedinę sankryžą, gali ir turi išnaudoti visą efektyvų važiuojamosios dalies plotį – tiek asfaltuotą dalį, tiek ir granito trinkelėmis grįstą dalį.

ŽIEDAS VISALAUKIO GATVĖJE – MAŽAS, BET SVARBUS

Žiedinės sankryžos tiek užstatytose, tiek neužstatytose teritorijose yra tinkamas sprendimas, siekiant:

1. Pagerinti eismo saugą sankryžose, kuriose eismo įvykiai dažniausiai įvyksta dėl leidžiamo greičio viršijimo, nepakankamo matomumo, sankryžos sudėtingumo;
2. Išvengti sankryžų, kuriose pagrindinis kelias (gatvė) keičia kryptį;
3. Sankryžos ribose sumažinti didelius pagrindiniame kelyje (gatvėje) važiuojančių transporto priemonių greičius. Įvažiavimuose į užstatytas teritorijas žiedinės sankryžos pasiteisino kaip greičio mažinimo priemonės;
4. Padidinti pralaidumą, kai dėl esamo sankryžos tipo susidaro didelės transporto priemonių spūstys;
5. Išvengti šviesoforų įrengimo.

Vidinė sala pagerina labai mažos žiedinės sankryžos kaip žiedinės sankryžos atpažinimą. Vidinės salos išorinis kraštas įrėmintais granitiniais bordiūrais, kurie sudaro 3 cm aukščio skirtumą tarp vidinio žiedo ir žiedinės važiuojamosios dalies krašto. Ši priemonė apsunkina lengvųjų automobilių užvažiavimą ant vidinio žiedo.

Svarbu tai, kad vidinis žiedas yra žiedinės sankryžos dalis, ant kurios, esant būtinybei, galima užvažiuoti, nors juo neturėtų važiuoti lengvieji automobiliai ir kitos transporto priemonės, kurių eismui pakanka žiedinės važiuojamosios dalies. Užvažiavimas ant salelės didelėms transporto priemonėms yra priimtinas ir tinkamas, tam ir skirta užvažiuojamoji dalis.

Darbų vykdymo metu buvo apsunkintas pravažiavimas, kadangi subetonuoti žiedo granitiniai elementai buvo apstatyti papildomais laikinais ženklais, kurie susiaurino važiuojamąją dalį. Apstatymas buvo būtinas, kad betono pagrindas po bordiūrais sukietėtų ir pradėtų laikyti apkrovas.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Transporto priemonių techninės galimybės ir vairuotojų gebėjimai
ĮSAKYMAS,  DĖL DIDŽIAUSIŲJŲ LEIDŽIAMŲ NAUDOJANTIS KELIAIS TRANSPORTO PRIEMONIŲ AR JŲ JUNGINIŲ TECHNINIŲ PARAMETRŲ PATVIRTINIMO:

8. Automobiliai ir jų junginiai turi važiuoti žiedu, kurio išorinis spindulys yra 12,5 m, vidinis spindulys – 5,3 m. Autobusams taikomi papildomi reikalavimai:
8.1. jeigu autobusas nejuda ir jo vairuojamieji ratai yra nukreipti taip, kad pajudėjus autobusui jo tolimiausias išorinis taškas gali nubrėžti 12,50 m spindulio žiedą, žiedo išorėje esanti autobuso vertikali liečiamoji plokštuma nustatoma ant žemės brėžiant liniją; jeigu tai sujungtas autobusas, jo nejudančios dalys turi būti išdėstytos išilgai tos plokštumos;
8.2. jeigu autobusas iš tiesiosios linijos juda į šio skyriaus 8.1 punkte apibūdintą žiedo zoną, ji iš šios vertikalios plokštumos ribų negali išsikišti daugiau nei – 0,60 m.

Žiedinių sankryžų projektavimo metodiniai nurodymai iš MN ŽSP
PAGRINDINĖS PROJEKTAVIMO NUOSTATOS:

55. Saugiam eismui užtikrinti turi būti laikomasi šių pagrindinių projektavimo principų:
55.1. įvažos turi būti įrengiamos kuo statesniu kampu žiedinei važiuojamajai daliai;
55.2. jungiamųjų kelių (gatvių) ašys turėtų būti nukreiptos į žiedinės sankryžos centrą, tačiau jas galima ir šiek tiek pastumti į kairę;
55.3. akivaizdus tiesiai važiuojančių transporto priemonių trajektorijos iškreivinimas aplink vidinę salą;
55.4. išvažos turi būti tik vienos eismo juostos.
56. Turi būti vykdomi keturi pagrindiniai eismo saugos reikalavimai, t. y. sankryžos atpažįstamumas, apžvelgiamumas, suvokimas ir tinkamas pravažiuojamumas. Siekiant užtikrinti gerą žiedinės sankryžos atpažįstamumą ir apžvelgiamumą, svarbūs žemiau pateikti projektavimo principai:
56.1. Žiedinė sankryža turi būti įrengta taip, kad vairuotojai ją laiku pastebėtų tiek dieną, tiek naktį. Svarbu, ypač neužstatytose teritorijose, vairuotojus laiku informuoti, kad artėjama prie žiedinės sankryžos, įrengiant atitinkamą vertikalųjį ženklinimą (žr. XII skyrių).
56.2. Neturi būti apribotas eismo dalyvių (vairuotojų, pėsčiųjų ir dviratininkų) matomumas, nepriklausomai nuo pirmumo teisės. Nebūtina matyti priešais esančią įvažą, nes tai pablogina žiedinės sankryžos atpažįstamumą. Ypač tai svarbu neužstatytose teritorijose.
57. Dėl toliau pateikiamų atskirų žiedinės sankryžos elementų matmenų laikomasi šių reikalavimų:
57.1. tipinis dydis reiškia įprastais atvejais geriausią variantą;
57.2. mažesnių nei nurodyta dydžių taikymas yra negalimas (išimtis taikoma tik šiuo atveju: žr. 80. punktą);
57.3. didesnius dydžius galima taikyti tik išsamiai pagrindžiant.